KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLGİLİ KİŞİ (VERİ SAHİBİ) BAŞVURU FORMU

1.BAŞVURU YÖNTEMİ

a. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11'inci maddesi çerçevesinde Veri Sahibi (İlgili Kişi) olarak Veri Sorumlusu işletmemize ileteceğiniz taleplerinizi en uygun şekilde değerlendirmek amacıyla Şirketimize ait işbu Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi) Başvuru Formunu oluşturmuş bulunmaktayız.

b. Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 13.maddesi gereği veri sorumlusu işletmemize "yazılı" olarak başvuru şartı bulunmaktadır. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'e uygun şekilde, kayıtlı elektronik posta (KEP), güvenli elektronik imza, mobil imza ile imzalanmak suretiyle aşağıda yer verilen Veri Sorumlusu'na ait elektronik posta adresi vasıtasıyla başvuru yapılabilecektir.

c. Bu çerçevede "yazılı" olarak işletmemize yapılacak başvurular iş bu formun çıktısı alınarak aşağıdaki usullerden biri ile tarafımıza iletilebilir.

  • Başvuru Sahibinin şahsen başvurusu ile,
  • Noter vasıtasıyla,
  • Başvuru Sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan "güvenli elektronik imza" ile imzalanarak işletmemiz kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine gönderilmek suretiyle,
  • Başvuru formu doldurulup mobil imza imzalanmak suretiyleaşağıda yer alan elektronik posta adresimize gönderilmesi suretiyle,

d. Başvuru Yöntemi ve Başvuru Bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Başvuru Yöntemi

Başvuru Adresi/Yeri

Başvuruda Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru (İlgili Kişi Kimliğini Tevsik Eden Belge İle Yapacağı Başvuru)

Burhaniye Mah. Abdullahağa Cad. No:21 Üsküdar/İSTANBUL

Başvuru zarfına "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi" yazılmalıdır.

Noter Vasıtası-İadeli Taahhütlü Mektup İle Başvuru

Burhaniye Mah. Abdullahağa Cad. No:21 Üsküdar/İSTANBUL

Başvuru zarfına "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi" yazılmalıdır.

Güvenli Elektronik İmza İle Kayıtlı Elektronik Posta Yolu İle Başvuru

sehiryapi@hs01.kep.tr

E-posta'nın konu kısmına "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi" yazılacaktır.

Mobil İmza ya da E-Posta ile Başvuru

ececeren.ozmen@com.tr

E-posta'nın konu kısmına "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi" yazılacaktır.

2.BAŞVURU SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER

a. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'i madde 5/2 f. gereğince aşağıda talep edilen bilgi ve belgeleri eksiksiz ve doğru şekilde tamamlamanız gerekmektedir.

 

b. Bilgi ve belgelerin eksik veya yanlış ya da yanıltıcı olması halinde başvurunuz işleme alınmayacaktır.

BAŞVURUCU VERİ SAHİBİ (İLGİLİ KİŞİYE) AİT BİLGİLER

Ad-Soyad

 

TC Kimlik No (Yabancılar İçin Pasaport No)

 

MERNİS veya Tebligat Adresi

 

E-Posta Adresi

 

Telefon Numarası

 

VERİ SORUMLUSU İŞLETMEMİZ İLE OLAN İLİŞKİNİZİ BELİRTİNİZ

Müşteri

 

İş-Çözüm Ortağı/Tedarikçi

 

Potansiyel Müşteri

 

Ziyaretçi

(Web sitesi)

 

Çalışan

 

Aday Çalışan

 

Ziyaretçi

(Alışveriş merkezi)

 

Ziyaretçi

(Şirket Merkezi)

 

Diğer

(Lütfen Belirtiniz)

 

.......

İşletmemiz İçerisinde İletişimde Olduğunuz Birim/Departman/Kişi

 

İşletmemiz İle İletişimde Olduğunuz Muhtemel Tarih/Dönem

 

İşletmemiz İle İletişimde Kullandığınız İletişim Kanalı (E-Posta Göndermek, Müşteri Hizmetlerini Aramak, Mal/Hizmet Satın Almak vb)

 

Eski Çalışan İseniz Çalıştığınız Tarihler

 

İş Başvurusu/Özgeçmiş Paylaşımı Yapmış İseniz Muhtemel Tarihler

 

3.Kişi İşletmelerde Çalışıyor İseniz Hangi İşletme ve Pozisyonunuz

 

KVK KANUNU KAPSAMINDAKİ TALEBİNİZİ SEÇİNİZ

İşletmeniz tarafından kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum

 

İşletmeniz tarafından kişisel verilerimin işlenme amacını ve bu verilerimin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum

 

İşletmeniz tarafından kişisel verilerimin yurt içinde veya yurt dışında 3.kişilere aktarılıp aktarılmadığını, aktarılıyor ise kimlere aktarıldığını öğrenmek istiyorum

 

İşletmeniz tarafından işlenen kişisel verilerimin tarafınızdan ve aktarılan 3.kişiler nezdinde silinmesini/yok edilmesini istiyorum

 

İşletmeniz tarafından eksik veya yanlış işlenen kişisel verilerimin düzeltilmesini

 

İşletmeniz tarafından eksik veya yanlış işlenen tarafınızdan ve aktarılan 3.kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum (Hangi verilerinizin neden yanlış işlenildiği yazınız)

 

İşletmeniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi neticesiyle aleyhime sonuç doğurduğunu düşünüyor ve bu sonuca itiraz ediyorum (Hangi verileriniz için neden böyle bir şey düşündüğünüzü yazınız)

 

İşletmeniz tarafından kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle uğradığım zararın tazminini talep ediyorum (Doğan zararınızı lütfen açıklayınız ve zararınızı ispatlayan belgeleri başvurunuza ekleyiniz) 

 

AYRINTILI TALEBİNİZİ YAZINIZ

 

BAŞVURUNUZA NASIL CEVAP VERİLMESİNİ İSTEDİĞİNİZİ SEÇİNİZ

Cevap Yöntemi

Gerekli Cevap Adresi/Yeri (Yazınız)

Seçim

Adresime Gönderilmesini İstiyorum

 

 

E-Posta Adresime Gönderilmesini İstiyorum

 

 

Elden Teslim Almak İstiyorum

 

 

Vekil Tayin Ettiğim ............. Adlı Kişiye Teslim Edilmesini İstiyorum (Vekaleti İle Gelmeli)

 

 

UYARI ve HATIRLATMALAR

 

  1. İş bu başvuru formu, işletmemiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa işletmemiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve yasal süresi içinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir.
  2. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için işletmemiz ek evrak ve malumat (kimlik, sürücü belgesi vs) talep etme hakkını saklı tutar.
  3. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde işletmemiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemekte olup yasal yollara başvurma hakkını saklı tutmaktadır.
  4. İşletmemiz, talebinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 13. Maddesi kapsamında talebinizin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içerisinde etkin, hukuka uygun ve dürüstlük kuralı çerçevesinde değerlendirerek size dönüş sağlayacaktır.
  5. Başvuru sonucunun yazılı olarak bildirilmesini talep etmeniz halinde 10 sayfadan az olan bildirimlerde ücret alınmayacağı gibi 10 sayfadan fazla olan bildirimlerde sayfa başına 1,00 Türk Lirası alınacaktır. Başvuru sonucunun CD, Flash Bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesini talep etmeniz halinde, kullanılan kayıt ortamının maliyetini geçmemek şartıyla sizden ücret talep edilecektir.
  6. eri Sahibi (ilgili kişi) yalnızca kendi adına başvuru yapabilecektir. 3.kişiler adına başvuru yapılamaz. Yetkisiz veya yanıltıcı yollar ile 3.kişiler adına başvuru yapılması halinde yasal mercilere bilgi verilecektir.

 

VERİ SAHİBİ-İLGİLİ KİŞİ BEYANI ve İMZASI

İşletmenize yapmış olduğum iş bu formdaki bilgilerin gerçek ve doğru olduğunu, kendi kişisel verilerim ile ilgili talepte bulunduğumu, hukuka aykırı herhangi bir talebim olmadığını, başvurumun 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 13. Maddesi uyarınca değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica ederim.

Ad-Soyad

 

Tarih

 

İmza