KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
ÜRÜN veya HİZMET ALAN KİŞİ (MÜŞTERİ- MÜŞTERİ-DÜKKAN KİRACISI/YETKİLİSİ) AYDINLATMA METNİ

 

1.          VERİ SORUMLUSU

Veri Sorumlusu

Şehir Yapı Yönetim ve İşletim Hiz. San. Tic. A.Ş.

MERSİS No

0461043514600015

Ayrıntılı Bilgi İçin Web Adresi

www.sehiryapi.com.tr

Telefon

0216 556 08 00

Posta Adresi

Burhaniye Mh. Abdullahağa Cd. No:21, Üsküdar - İSTANBUL

İlgili Kişi Başvuru E-Posta Adresi

ececeren.ozmen@suryapi.com.tr

2.       AYDINLATMA METNİNİN AMACI VE KAPSAMI

a.        İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile şirketimiz tarafından yönetimi gerçekleştirilen alışveriş merkezleri nezdinde sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanan müşteri ve alışveriş merkezi ve web sitesi ziyaretçilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun'a ("KVKK") uygun şekilde işlenen kişisel verilerine ilişkin gerekli bilgilendirmenin yapılması ve KVKK'nın 10. Maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

b.   6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (KVKK) 3.maddesi gereği kişisel veri, gerçek kişiye ait kimliği belirli veya belirlenebilir kılan (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Kamera Kaydı, Adres, E-Posta, çalışılan/yetkilisi olunan işletme ve görev yetki bilgileri vs) her türlü bilgiyi ifade eder.

c.    Kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu Şirket'imiz tarafından 6698 Sayılı KVKK'nın 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olarak ve 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayanarak işlenmektedir.

d.   6698 Sayılı KVKK'nın 5. maddesi gereği bir kısım verileriniz istisna hukuka uygunluk şartlarına bağlı olarak açık rızanız olmaksızın işlenebilecekken birtakım verileriniz ancak ve ancak "belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızanıza" istinaden işlenebilecektir. Açık rızanız ile işlenen verilerinizin işlenmesine ilişkin vermiş olduğunuz açık rızanızı dilediğiniz zaman 6698 sayılı KVKK'nın 11. maddesinde ve işbu bildirimin "Haklarınız" başlığında yer alan açıklamalara uygun olarak "İlgili Kişi Başvuru Formu" ile işletmemize başvurarak geri çekebilirsiniz. Açık rızanızı çekmeniz halinde ilgili veriler başka amaçlar ile ayrıca işlenmiyor ise imha edilecektir.  Aksi halde açık rızanız olmaksızın işlenme amaç ve hukuki sebepleri ile işlenmeye devam edilecektir.

3.    İŞLENEBİLECEK KİŞİSEL VERİLER, VERİ İŞLEME AMAÇLARI ve HUKUKİ SEBEPLERİ

Veri Sorumlusu işletmemizce işlenen kişisel veriler ve bunların işlenme amaçları, hukuki sebepleri (açık rıza/istisna hukuka uygunluk şartları) aşağıda yer almaktadır.

I. ALIŞVERİŞ MERKEZİ VE GAYRİMENKUL KİRALAMA VE YÖNETİM İŞLEMLERİ SÜRECİ

Şirketimiz, mülk yönetim ve işletim süreçlerini yürütürken aşağıda yer alan kişisel verileri ilgili işlenme amaçları ve hukuki sebeplere dayanmak suretiyle işlemektedir.

İşlenebilecek Veri Kategorisi

Kimlik

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Ad Soyad, Doğum Tarihi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, TC Kimlik No

İşlenme Amaçları

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal / Hizmet Satış Sözleşmelerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yönetilmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yönetilmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İşlenme Hukuki Sebepleri

Kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

İşlenebilecek Veri Kategorisi

İletişim

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Mernis Adresi/İkametgah Belgesi, E-Posta, Telefon Numarası

İşlenme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi , Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Mal / Hizmet Satış Sözleşmelerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yönetilmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yönetilmesi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yönetilmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yönetilmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

İşlenme Hukuki Sebepleri

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

İşlenebilecek Veri Kategorisi

Hukuki İşlem

İşlenebilecek Kişisel Veriler

İmza/İmza Beyannamesi/İmza Sirküleri, Firma-Kurum Bilgisi / Firmadaki- Kurumdaki Unvan Bilgileri, Vergi Kimlik No / Vergi Dairesi, Yetki Belgesi Konusu Bilgi Ve Belgeler

İşlenme Amaçları

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yönetilmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yönetilmesi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi

İşlenme Hukuki Sebepleri

Kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

İşlenebilecek Veri Kategorisi

Finans

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Ödeme / Cari Hesap Bilgileri, Teminat Bilgisi

İşlenme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sözleşmelerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yönetimi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yönetilmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yönetilmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi, Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Ücret Politikasının Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İşlenme Hukuki Sebepleri

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

İşlenebilecek Veri Kategorisi

Müşteri İşlem

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Fatura Bilgileri, Sözleşme Bilgileri, Talep-Şikayet-Öneri-Beklenti Bilgisi

İşlenme Amaçları

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi , İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sözleşmelerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yönetilmesi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yönetilmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yönetilmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yönetilmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İşlenme Hukuki Sebepleri

Kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

II. WEB SİTESİ ZİYARETİ

Web sitemizi ziyaret etmeniz durumunda aşağıda yer alan kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenmektedir.

II.I. WEB SİTESİNİN ZİYARET EDİLMESİ İTİBARİYLE

İşlenebilecek Kişisel Veriler

İşlem güvenliği (Trafik Bilgisi -kaynak IP adresi, hedef IP adresi, bağlantı tarih ve saat bilgisi vb.-)

İşlenme Amaçları

5651 sayılı kanun uyarınca

İşlenme hukuki sebepleri

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

II.II. WEB SİTEMİZİ ZİYARET ETMENİZ DURUMUNDA KULLANMIŞ OLDUĞUMUZ ÇEREZLER VASITASIYLA

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Erişim sağlanan cihaz bilgileri, web sitesi üzerindeki ziyaretçi davranışları, trafik bilgileri

İşlenme Amaçları

Web sitemizin performans durumunun analiz edilmesi, işlevselliğin artırılması, kullanım kolaylığının sağlanması, kullanım durumuna ilişkin istatistiki çalışmaların yapılması

İşlenme Hukuki Sebepleri

* İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek koşuluyla veri işleyenin meşru menfaati bulunması hukuki sebebine dayanılarak,

* Profilleme, hedefleme ve kişiye özel reklam faaliyetlerinin yürütülebilmesi, pazarlama ve analiz çalışmalarının yürütülebilmesi amaçlarıyla açık rızanın[2] varlığı halinde

* Web sitesinin kullanılması için zorunlu çerezler ise sözleşmenin ifası için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebiyle

II.III. WEB SİTESİNDE YER ALAN İLETİŞİM FORMU ÜZERİNDEN BİZE ULAŞMANIZ HALİNDE

İşlenebilecek Kişisel Veriler

İşlem güvenliği (Trafik Bilgisi -kaynak IP adresi, hedef IP adresi, bağlantı tarih ve saat bilgisi vb.-), ad, soyad, e-mail, cep telefonu, iletilmek istenen mesaj

İşlenme Amaçları

Ziyaretçiler tarafından Şirketimiz'e iletilmek istenen şikayet, öneri ve soruların uygun şekilde yanıtlanabilmesi, tarafımıza mesajını ileten kişiler ile iletişim kurulması amacıyla

İşlenme hukuki sebepleri

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

II.III. WEB SİTESİNDE YER ALAN KİRALAMA BAŞVURU FORMU ÜZERİNDEN BİZE ULAŞMANIZ HALİNDE

İşlenebilecek Kişisel Veriler

İşlem güvenliği (Trafik Bilgisi -kaynak IP adresi, hedef IP adresi, bağlantı tarih ve saat bilgisi vb.-), ad, soyad, e-mail, cep telefonu, yetkilisi olduğunuz işletme/şirket bilgileri, iletilmek istenen mesaj, ilgilendiğiniz proje ve gayrimenkul tipi

İşlenme Amaçları

Alışveriş merkezimizde şahsen ya da yetkilisi/çalışanı olduğunuz şirket/işletme adına kiralama yapmak istemeniz halinde buna dair başvuru ve iletişim bilgilerinin Şirket'imizce değerlendirilebilmesi amacıyla

İşlenme hukuki sebepleri

* Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

* İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

III. İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU SÜRECİ

İlgili Kişi olarak size ve/veya tarafınızca temsil edilen kişilere ait kişisel verilerinizin işlenme süreç hakkında yapacağınız başvurularda dolduracağınız başvuru formu aracılığıyla aşağıda yer alan kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenebilecektedir.

İşlenebilecek Kişisel Veriler

Kimlik (İlgili Kişi Ad - Soyada, T.C. Kimlik No, Vekil Ad - Soyad T.C. Kimlik No),  Vekaletname bilgileri, İletişim (telefon numarası, e-posta adresi)

İşlenme Amaçları

İlgili kişi tarafından yapılacak başvuruların kabul edilebilir olup olmadığının değerlendirilmesi, başvurunun değerlendirmeye alınmaya uygun usul ve şekilde bildirilmiş olması halinde gerekli cevabın verilmesi ve iletişim sağlanması amacıyla

İşlenme Hukuki Sebepleri

* Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

* Kanunlarda açıkça öngörülmesi

4. KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamlar aracılığı ile;  web sitelerimizde, fiziki alanlarımızda ve sair alanlarda yer alan iletişim formu veya diğer sair formlar ve kanallar ile bizlerle iletişim kurmanız, bilgi talep etmeniz, tarafımızdan mal/hizmet talep etmeniz(dükkan/mağaza kiralamanız), reklam/pazarlama amaçlı faaliyetlerimizi gerçekleştirmemiz sırasında (sadakat kart alınması, çekiliş yapılması, ticari elektronik ileti gönderilmesi, fotoğraf-video kayıtlarının paylaşılması), talep/şikayet/öneri/beklentilerini paylaşmanız sırasında hizmetin, işin veya faaliyetin niteliğine ve bizlerle iletişim kurduğunuz kanala göre sizin tarafınızdan sağlanan ya da resmi/özel kurum ve kuruluşlar ile sair 3.kişiler aracılığı ile temin edilen tüm bilgi ve belgelerden otomatik/kısmen otomatik veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydı ile otomatik olmayan yollarla toplanabilecektir.

5. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

a.    Kişisel verileriniz, KVKK'nın 8. maddesi ile sair mevzuata uygun olmak ve yukarıdaki amaçların gerçekleştirilmesi ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak, Kamu Kurum Veya Kuruluşları (Maliye Bakanlığı, Vergi Dairesi vb.), veri sorumlusu işletmemiz departmanları, hissedarlarımız, grup şirketlerimiz, tedarikçimiz olan banka, avukatlar, mali müşavirler, IT/Bilgi İşlem Destek firması gibi faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle birlikte sorumlu olan kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilere aktarılabilecektir. 

b.    Açık rızanız olması halinde talep etmiş olduğunuz sadakat kart ile birlikte ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum bilgisi, çocuk sayısı, adres, telefon numarası, e-posta, firma bilgisi, mesleği, eğitim bilgisi, çekiliş bilgisi, fotoğraf, video kaydı ve bu kayıtlarda beyan ettiğiniz kişisel verileriniz işlenebilecek ve tedarikçilerimiz (ajans, it/bilgi işlem destek firması) ile paylaşılabilecektir.

c.    Açık rızanız bulunması halinde ad, soyad, fotoğraf, video ve bu kayıtlarda beyan edilen/paylaşmış olunan kişisel verileriniz işletmemizce düzenlenen veyahut katılınan etkinlik ve organizasyonlar sırasında kayda alınarak reklam-pazarlama amacı ile internet sitesi, firma katalogları, sosyal medya ve sair kanallar ile kamuoyu ile, ayrıca bu faaliyetin gerçekleştirilebilmesi için tedarikçilerimiz (ajans, it/bilgi işlem destek firması) ile paylaşılabilecektir.

d.    Açık rızanız bulunması halinde ad, soyad, telefon numarası, e-posta kişisel verileriniz reklam-pazarlama amacı ile tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilebilmesi için işlenebilecek ve bu faaliyetin gerçekleştirilebilmesi için tedarikçilerimiz (ajans, it/bilgi işlem destek firması), İYS AŞ ile paylaşılabilecektir.

e.    Açık rızanız bulunması halinde ad, soyad, telefon numarası, e-posta, çekiliş bilgisi kişisel verileriniz reklam-pazarlama ve müşteri memnuniyeti sağlama amacı ile işletmemizce yapılan çekilişlere katılabilmeniz için işlenebilecek, çekilişin kamuoyuna açık yapılması veya sonuçlarının kamuoyuna açıklanması halinde internet sitesi, firma katalogları, sosyal medya ve sair kanallar ile kamuoyu ile, ayrıca bu faaliyetin gerçekleştirilebilmesi için tedarikçilerimiz (ajans, ıt/bilgi işlem destek firması) ile paylaşılabilecektir.

f.     Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

6. HAKLARINIZ

a.    6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya dışında verilerinizin aktarıldığı 3. kişileri bilme; verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde düzeltilmesini isteme; Kanun'a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun işlenmesine rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; verileriniz aktarılmışsa yapılan düzeltme, silme veya yok etme işleminin verilerin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme; verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize sonucun ortaya çıkması durumunda itiraz etme; verilerinizin kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

b.    İlgili Kişi (Veri sahibi) olarak taleplerinizi "İlgili Kişi Başvuru Formu"nu doldurarak Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ'e göre yazılı olarak noter aracılığı veya iadeli taahhütlü mektup ile yukarıda yer alan posta adresine, kayıtlı elektronik posta (KEP), güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce tarafımıza bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak yukarıda yazılı KEP adresimize veya KVKK iletişimine tahsis edilen e-posta adresimize iletebilirsiniz.

Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket'in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden yasal mevzuata uygun ücret talep etme hakkı saklıdır.

Kişisel Veri İlgilisi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekmektedir. Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, posta adresi, telefon numarası, talep konusu unsurlarının bulunması zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Şirketimiz tarafından kabul edilmeyecektir. 

Şirket'imizin işbu aydınlatma metninde Kanun'dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.